Language : TH | EN
การใช้บริการรถเช่า

การจองรถ-

ผู้เช่าสามารถแจ้งวัน เวลา ยี่ห้อรถ สถานที่รับและส่งคืนรถ ที่ท่านจะให้บริการรวมทั้ง แจ้งรายละเอียดต่างๆ ของคุณให้กับ เจ้าหน้าที่ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ตามบัตรประชาชน เบอร์โทรติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่ทางเจ้าหน้าที่รับจองรถต้องการ โดยท่านสามารถ จองรถเช่าได้ทั้ง ทางโทรศัพท์ หรือจองออนไลน์ ทางหน้าเว็บไซต์ ได้เลยค่ะ


-

หลังจากที่ท่านทำรายการจองเรียบร้อยแล้ว และได้รับการยืนยันการจองรถจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท ท่านสามารถทำการโอนเงินมัดจำการจองรถล่วงหน้าโดยผ่านบัญชีธนาคารของบริษัท ( สอบถามบัญชีธนาคารที่ท่านต้องการทำการโอนจากเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ )


-

หลังจากที่ท่านทำรายการโอนเงินมัดจำล่วงหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งไปตอบรับการจองรถและการมัดจำรถเช่าไปให้ท่านทาง Fax, E-mail ตามที่ท่านสะดวกให้จัดส่งค่ะประกันภัย (คุ้มครองตาม พ.ร.บ. คุ้มครองจากผู้ประสบภัยรถยนต์)เป็นประกันภัย ชั้น 1 ที่รวมอยู่ในค่าเช่ารถประเภทขับเอง ตามมารตรฐานของบริษัทประกันภัย

 


ข้อตกลงในการเช่ารถ-

ผู้เช่าต้องเติมน้ำมันเอง


-

ถ้าผู้เช่าจะยกเลิกการเช่ารถ ต้องแจ้งให้ทางร้านทราบล่วงหน้าก่อนประมาณ 3-4 ชั่วโมง ทางร้านถึงจะคืนค่ามัดจำล่วงหน้าให้


-

ผู้เช่าต้องมีสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาใบขับขี่


-

ห้ามมิให้ผู้เช่านำรถยนต์ที่เช่าไปจากทางร้าน ไปใช้ในการเช่าช่วงหรือมอบให้บุคคลอื่นเป็นอันขาด


-

หากผู้เช่าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่านำรถที่เช่าไปจากทางร้าน ไปกระทำผิดโดยมิชอบด้วยกฏหมายหรือปฏิบัติผิดกฏข้อบังคับของเจ้าพนักงาน


จารจรไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว


-

หากผู้เช่ากระทำผิดตามสัญญาที่ได้ทำการตกลงกับทางร้านตามข้อดังกล่าวข้างต้น ผู้เช่ายินยอมให้ทางร้านปรับเงินประกันทันทีเงื่อนใขในการให้บริการคุณสมบัติของผู้เช่า-

มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป และไม่จำกัดอายุสำหรับเช่าพร้อมคนขับ


-

มีใบขับขี่ในประเทศ หรือ ใบขับขี่สากล (an international license)


-

มีบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง


-

มีบัตรเครดิตที่ยังไม่หมดอายุ สำหรับมัดจำ จำนวน 30,000 บาท เมื่อมารับรถจะทำการคืนเมื่อทำการเช่าเสร็จสมบูรณ์


**

ไม่คิดค่าบริการเพิ่ม ในกรณีที่ใช้คนขับเสริม โดยระบุชื่อคนขับในสัญญาเช่าด้วยการคืนรถ :


ในกรณีเช่ารถสามารถคืนที่บริษัท Hello Car Rent หรือตามที่ตกลงกัน ในกรณีที่เช่าไม่ถึง จำนวนวันที่กำหนด จะคิดค่าบริการเพิ่มเติมบริการส่งรถถึงบ้าน :


ในกรณีเช่ารถติดต่อกันเกิน 3 วันขึ้นไป บริการส่งรถฟรีในระยะทางไม่เกิน 15 กิโลเมตรจากสาขาที่ตั้งของเท่านั้น และต้องเป็นเวลาทำการ ถ้าระยะทางเกิน 15 กิโลเมตรและนับเป็นเวลาก่อนหรือหลังทำการของบริษัท บริษัทจะคิดค่าบริการเพิ่มน้ำมันเชื้อเพลิง :


รถทุกคันที่ให้บริการจะเติมน้ำมันเต็มถังให้เมื่อผู้เช่าคืนรถต้องเติมน้ำมันกลับมาเต็มถังเช่นกัน


การจอง/สัญญาขั้นต่ำ :


การเช่าอย่างน้อย 1 วัน คิดเป็น 24 ชั่วโมง ในกรณที่คืนรถเกินเวลาจะคิดค่าเช่าเพิ่มหนึ่งส่วนสี่ ของอัตราค่าเช่ารถ ต่อวันการขยายเวลาการเช่ารถ :


การขยายเวลาการเช่ารถเกินกว่ากำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าผู้เช่าต้องแจ้งบริษัททันที