Language : TH | EN
เอกสารในการเช่ารถ

สำหรับบุคคลธรรมดา1.

สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาใบขับขี่ของผู้เช่ารถ


2.

สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง


3.

เงินประกัน 5,000 - 10,000 บาท


(*เงินประกันทางร้านจะคืนให้เมื่อลูกค้าส่งคืนรถเรียบร้อยแล้ว)

สำหรับนิติบุคคลหรือบริษัท1.

หนังสือรับรองของบริษัท


2.

หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจการเช่ารถ


3.

สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจเช่ารถ


4.

สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ / สำเนาใบอนุญาต


ขับขี่ของผู้รับมอบอำนาจ


5.

นามบัตรของท่าน ( ถ้าท่านต้องการให้ออกบิลในนาทบริษัท )